Menu Đóng

Thông báo quá hạn thanh toán

Thông báo quá hạn thanh toán là văn bản của cá nhân, tổ chức thông tin đến cá nhân tổ chức khác việc quá thời hạn để thanh toán khoản chi phí nào đó. Cá nhân, tổ chức thông báo có thể là tổ chức tín dụng, tổ chức cho vay tài chính, ngân hàng…..

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo quá hạn thanh toán

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO QUÁ HẠN THANH TOÁN

Vv: Quá hạn thanh toán

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là khách hàng đang sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm mà quá hạn thanh toán cho cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc bán sản phẩm…)

Căn cứ hợp đồng tín dụng số…/HĐTD ngày…tháng….năm….giữa Ngân hàng …… và công ty ……….về việc vay tiền nhằm mục đích đầu tư thương mại

Ngân hàng …………và công ty ……………kí kết hợp đồng tín dụng cho vay vào ngày….tháng….năm…. với số tiền ………….. . Quy định trả tiền lãi và trả gốc như sau:

…………………………… (trình bày cụ thể về quy định trong hợp đồng)

Ngân hàng ……………thông báo đến công ty ……………..để công ty biết và hoàn thành nghĩa vụ thanh toán quá hạn theo quy định trong hợp đồng từ ngày… tháng…năm….đến ngày….tháng….năm…. . Nếu trong khoảng thời gian trên, công ty không thanh toán được khoản lãi theo quy định, Ngân hàng sẽ khởi kiện lên Tòa án yêu cầu Công ty trả gốc và lãi theo quy định của pháp luật.

Trân trọng

Nơi nhận– Như trên

 

– VT; VP

NGÂN HÀNG……………

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191