Thông báo yêu cầu thanh toán đúng hạn là văn bản của cá nhân, tổ chức sử dụng trong trường hợp muốn thông báo cho cá nhân, tổ chức khác về việc thanh toán đúng hạn, cụ thể như sau:

Mẫu Thông báo yêu cầu yêu cầu thanh toán đúng hạn

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Tên đơn vị thực hiện
thông báo
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số ………/TB-….. ….., ngày … tháng … năm …..

THÔNG BÁO YÊU CẦU THANH TOÁN ĐÚNG HẠN

(Về việc: Yêu cầu thanh toán đúng hạn) 

Kính gửi: (Tên cá nhân, tổ chức thanh toán )

…………………………………… (Tên đơn vị thực hiện thông báo) thông báo yêu cầu các cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách sau đây thực hiện việc thanh toán hàng hóa, dịch vụ mà Công ty chúng tôi đã cung cấp:

Stt Tên cá nhân, tổ chức Thông tin Số tiền phải thanh toán Thời hạn thanh toán Ghi chú
1          
2          
         

Các chứng từ, tài liệu kèm theo: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………….(Tên đơn vị thực hiện thông báo) thông báo cho các cá nhân, tổ chức trong danh sách được biết. Yêu cầu các cá nhân thực hiện việc thanh toán đúng hạn./.

Nơi nhận:

 

– Như trên(để biết và t/h);

– Ban lãnh đạo(để báo cáo);

– Các đơn vị(để phối hợp t/h);

Lưu VT,VP, TCKT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: