Menu Đóng

Tờ trình xin tổ chức văn nghệ giao lưu

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ trình xin tổ chức văn nghệ giao lưu


CÔNG TY X

 

PHÒNG NHÂN SỰ

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

TỜ TRÌNH XIN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ GIAO LƯU

Về việc xin tổ chức văn nghệ giao lưu

Kính gửi: Ban giám đốc

          Trong thời gian sắp tới là nhiều ngày lễ bao gồm Giáng sinh và Tết dương lịch, cũng là khoảng thời gian cuối của năm, sau một năm làm việc đầy vất vả của tất cả các cán bộ, nhân viên trong công ty. Phòng Nhân sự nhận thấy cần phải tổ chức buổi tiệc cho toàn thể nhân viên, nâng cao tinh thần làm việc, giải tỏa những căng thẳng của nhân viên.

Phòng Nhân sự xin Ban giám đốc cho phép tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ cho toàn thể nhân viên vào khoảng thời gian cuối năm. Thời gian và địa điểm sẽ được xem xét cho phù để toàn bộ cán bộ nhân viên có thể tham gia.

Kính mong Ban giám đốc xem xét và giải quyết hợp lí.

Nơi nhận:

-Như trên;

– Lưu VP.

TRƯỞNG PHÒNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191