Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản chấp thuận nhà thầu phụ


CÔNG TY TNHH ABC

 

Số: 12/2019/CV-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 18 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO CHẤP THUẬN NHÀ THẦU PHỤ

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây lắp MNQ

  • Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014;
  • Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
  • Căn cứ Hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần xây lắp XYZ,

Công ty TNHH ABC hiện là chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội xã X, huyện Y, tỉnh Bình Định. Bằng văn bản này, chúng tôi thông báo cho Công ty Cổ phần Xây lắp MNQ được biết: Công ty TNHH ABC chấp thuận Công ty Cổ phần Xây lắp MNQ là nhà thầu phụ của Dự án Nhà ở xã hội xã X, huyện Y, tỉnh Bình Định. Công ty Cổ phần Xây lắp MNQ phải đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–         Lưu VT.

CÔNG TY TNHH ABC

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: