T6. Th12 1st, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đề xuất nhân sự


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

 

PHÒNG BAN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

Kính gửi: Bộ phận nhân sự Công ty/ doanh nghiệp………………;

Căn cứ theo Quyết định số …/…. ngày … tháng … năm … về việc bổ nhiệm thêm nhân sự, căn cứ theo kết quả hoạt động trong năm … và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm … thì bộ phận … đề xuất bổ nhiệm thêm nhân sự với những thành viên sau:

  • Nguyễn Văn …;
  • Lê Thị …;

Việc đề xuất thêm nhân sự đã tuân theo quy trình đào tạo nội bộ Công ty… .

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: