T6. Th12 1st, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đề xuất sửa chữa


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

 

PHÒNG BAN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

TỜ TRÌNH ĐỀ XUẤT SỬA CHỮA

Đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất …

Kính gửi: – Giám đốc Công ty…/ Doanh nghiệp …;

Trưởng phòng/bộ phận ………

Căn cứ thực tế tình hình cơ sở vật chất tại ……………………………………………;

Để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cho đội ngũ nhân viên và những kế hoạch sắp tới của công ty/doanh nghiệp

Đại diện phòng/ban đề xuất sửa chữa cơ sở vật chất. Tình hình cơ sở vật chất hiện nay:

  • Vị trí, tên gọi, diện tích cơ sở vật chất cần sửa chữa …

Kinh phí cho các nhu cầu nâng cấp, sửa chữa, làm mới cơ sở vật chất theo hiện trạng:

  • Nguồn chi phí của công ty ….

Đề nghị Giám đốc công ty và trưởng phòng tạo điều kiện…/.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban giám đốc… (để b/c );

– Trưởng phòng … (để b/c );

– Ông (bà ) … (để b/c );

– Lưu VT.

TM NHÂN VIÊN…

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: