Mẫu Văn bản đề xuất tăng lương


CÔNG TY ………………………

 

PHÒNG/BAN …………………

————————-

Số: ………../…………

V/v: Đề xuất tăng lương cho nhân viên phòng/ban ……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

…………………., ngày … tháng … năm 20…

VĂN BẢN ĐỀ XUẤT TĂNG LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty……………….

Căn cứ Bộ luật Lao động 2012 và tình hình thực tế của Công ty, phòng/ban ……………………. trình đề xuất tới Ban Giám đốc xem xét để tăng lương cho một số nhân viên có thành tích lao động tốt và thái độ làm việc tốt trong thời gian qua. Cụ thể như sau:

Mục đích

………………………………………………………………………………

Những nhân viên xem xét tăng lương

STT Tên nhân viên Chức vụ Ghi chú
       
       
       

Lý do

– Trong năm 20…, năng suất lao động của tôi tăng ……%;

– Theo Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 20…, Công ty tăng trưởng ……%;

– Từ ngày 01/01/2019, tiền lương tối thiểu vùng tăng ít nhất 7%.

– ……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Đề xuất mức tăng lương

Căn cứ các lý do trên, đề xuất với Ban Giám đốc xem xét tăng …….% tiền lương cho các nhân viên nêu trên.

Trân trọng./.

…………………, ngày ……… tháng …….. năm 20……

 

TRƯỞNG PHÒNG/BAN

(Ký tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: