Menu Đóng

Văn bản giải quyết bảo hiểm thất nghiệp

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết bảo hiểm thất nghiệp


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số:…./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng……năm 2019

QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

(V/v hưởng trợ cấp thất nghiệp)

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  • Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014;
  • Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông/bà ……………………………………, có số Sổ bảo hiểm xã hội …………………. cấp ngày ……/……../……. …………….cấp;
  • Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

 Ông/bà: ………………………………………..Sinh ngày:………………………………………..

Nơi cư trú:………………………………………………………………………………………………

Số Sổ bảo hiểm xã hội:…………………………………………………………………………….

Số tài khoản (nếu có):………….. …………………………tại ngân hàng …………………..

Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: ………..tháng.

Số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp…………..tháng.

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng theo quy định của ông/bà là………….đồng

(Số tiền bằng chữ:……………………………………………………đồng)

Nơi nhận trợ cấp: ………………………………………………………………………………….

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tính từ ngày………./……../……….. đến ngày……./……../……..

Nơi khám chữa bệnh ban đầu:…………………………………………………………………..

Điều 2. 

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có trách nhiệm tích cực tìm kiếm việc làm và thực hiện việc thông báo hằng tháng với Trung tâm Giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.

Điều 3.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày………/………/…………

Điều 4. 

Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận

 

˗ Như điều 4;

˗ Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191