T3. Th12 5th, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết chế độ thôi việc


CÔNG TY TNHH X

PHÒNG NHÂN SỰ

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

VĂN BẢN GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ THÔI VIỆC

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A

            Công ty đã nhận được đơn xin thôi việc của ông vào ngày… Qua xem xét và đánh giá, công ty quyết định giải quyết chế độ thôi việc cho ông như sau:

– Chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm

– Chế độ thôi việc theo Điều lệ của công ty

Kính mời ông đến Phòng Nhân sự để có thể làm việc trực tiếp và cụ thể những vấn đề liên quan.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: