T6. Th12 1st, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết chế độ tử tuất


CÔNG TY TNHH X

 

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

VĂN BẢN GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

Kính gửi: Toàn bộ nhân viên công ty

            Thời gian vừa qua do thời tiết khắc nghiệt dẫn tới nhiều người thân của nhân viên công ty không còn đủ sức khỏe và ra đi. Đây là sự mất mát lớn đối với các nhân viên và ảnh hưởng không nhỏ tới sự hoạt động của công ty.

Bằng văn bản này, công ty giải quyết chế độ tử tuất theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản luật khác có liên quan. Cùng với đó, công ty ban hành hành Chính sách hỗ trợ nhân viên (kèm theo) để có thể giúp nhân viên hoàn thành tốt công việc.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: