Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết công nợ


CÔNG TY TNHH X

PHÒNG KẾ TOÁN

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

VĂN BẢN GIẢI QUYẾT CÔNG NỢ

Kính gửi: Công ty TNHH Y

            Chúng tôi – công ty TNHH X đã nhận được văn bản yêu cầu giải quyết công nợ số…/… của công ty TNHH Y và quyết định thanh toán số công nợ với tổng số tiền là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) căn cứ theo Hợp đồng mua bán vật tư số…/…

Bằng văn bản này, chúng tôi thông báo đã giải quyết công nợ cho công ty theo biên lai giao dịch số… tại ngân hàng… và không còn bất kì trách nhiệm giải quyết công nợ nào khác với công ty.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP.

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm: