Menu Đóng

Văn bản giải quyết hậu quả hợp đồng vô hiệu

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết hậu quả hợp đồng vô hiệu


CÔNG TY ………………..

 

……………………………….

————————-

Số: …/…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————- 

………………., ngày … tháng … năm 20…

VĂN BẢN GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ KHI HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU

(V/v: Giải quyết hậu quả việc Hợp đồng số …./…. vô hiệu)

Kính gửi: Phòng kinh doanh và các phòng ban liên quan

Vào ngày … tháng … vừa qua, hợp đồng ………………….của công ty ký với ……………………………… bị Tòa án nhân dân …………………..tuyên vô hiệu. Việc này đã gây một số hậu quả, tổn thất cho công ty, cụ thể:

– ……………………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………………….

Vì vậy, yêu cầu Phòng kinh doanh phối hợp với các phòng ban liên quan nhanh chóng đề xuất phương án xử lý hậu quả, tổn thất, để trình lên Ban giám đốc. Từ đó, tiến hành giải quyết hậu quả Hợp đồng vô hiệu để không làm ảnh hưởng đến hoạt động khác của công ty.

Đề nghị các phòng ban nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

–         Như trên

–         Lưu VP

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191