Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết khiếu nại


UBND TỈNH X

 

Số:…./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng……năm 2019

QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

(V/v quyết định thu hồi đất của chủ tịch UBND huyện Y)

  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  • Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Đất đai;
  • Căn cứ Luật số 02/2011/QH13 về khiếu nại;

Xét đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn A ngụ tại……………………….. khiếu nại về quyết định hành chính của Chủ tịch UBND huyện Y quyết định thu hồi đất của một số hộ gia đình ở xã T phục vụ dự án xây dựng khu đô thị mới.

Kết quả xác minh vụ việc:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Kết luận:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

  • Công nhận và giữ nguyên nội dung của quyết định của chủ tịch UBND huyện Y về thu hồi đất của một số hộ dân của xã T .
  • Yêu cầu ông Nguyễn Văn A và UBND huyện Y thực hiện quyết định số …….của Chủ tịch UBND về thu hồi đất phục vụ dự án khu đo thị mới.

Điều 2:

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày các bên tranh chấp nhận được Quyết định.

Giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND huyện Y tổ chức tống đạt quyết định này trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã T trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết.

Nếu không đồng ý với quyết định này, ông Nguyễn Văn A có quyền  tiếp tục khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Y, Chủ tịch UBND xã T ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

 

˗ Như Điều 3;

˗ Thanh tra Chính phủ;

˗ Ban Tiếp công dân của Trung ương (Đã ký) và Nhà nước tại Hà Nội và TP. HCM;

˗ Bộ Tài nguyên và Môi trường;

˗ Hội đồng nhân dân tỉnh;

˗ Ban Tiếp Công dân của tỉnh;

˗ Phòng Nội chính;

˗ Lưu.

CHỦ TỊCH

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: