Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết lối đi chung


CÔNG TY TNHH X

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

VĂN BẢN GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN LỐI ĐI CHUNG

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A

            Chúng tôi – công ty TNHH X đã nhận được văn bản yêu cầu giải quyết lối đi chung. Nhận thấy vị trí trụ sở công ty có gây khó khăn trong việc di chuyển của gia đình nên công ty xác nhận giải quyết theo quy định của pháp luật

Theo đó, chúng tôi sẽ mở một lối đi qua phần đất của trụ sở công ty căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự và đất đai. Về thỏa thuận cụ thể, mời ông lên trụ sở công ty để cùng giải quyết.

Chúng tôi rất mong đợi sự có mặt của ông!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: