T6. Th12 1st, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết nghỉ việc


CÔNG TY …………………..

 

……………………………….

PHÒNG ………(a)………

————————-

Số: …/…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

………………., ngày … tháng … năm 20…

VĂN BẢN GIẢI QUYẾT NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ông/ Bà …………………………………

Phòng ……….(a)……….đã tiếp nhận xử lý đơn xin nghỉ việc của ông/bà và đã trình lên Ban giám đốc phê duyệt. Theo đó, công ty chấp thuận yêu cầu xin nghỉ việc của ông/bà ………………………………….

Đề nghị ông/bà đến Phòng Nhân sự để làm thủ tục thanh lý hợp đồng. Mọi thắc mắc về quyền lợi, trợ cấp, bảo hiểm trong quá trình làm việc, xin liên hệ đến số điện thoại trực Phòng Nhân sự 038******* để được giải quyết.

Người nhận:

–         Như trên

–         Lưu VP

TRƯỞNG PHÒNG ……(a)…….

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: