T6. Th12 1st, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết ô nhiễm đất


CƠ QUAN ……

 

PHÒNG …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc giải quyết ô nhiễm đất

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

VĂN BẢN GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM NGUỒN ĐẤT

Kính gửi:  – Ủy Ban Nhân Dân thành phố …;

– Sở tài nguyên và môi trường thành phố.

Thực hiện theo kế hoạch số …/… của thành phố Hà Nội và căn cứ vào Điều 61 Luật bảo vệ môi trường năm 2104 về việc giải quyết ô nhiễm môi trường đất, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thực hiện …

Yêu cầu giải quyết những vấn đề sau:

  • Quản lý triệt để lượng rác thải sinh hoạt của người dân …;
  • Khắc phục 5 yếu tố dẫn đến ô nhiễm môi trường đất hiện nay : …;

Trên đây là ý kiến của phòng … cơ quan … đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Sở tài nguyên và môi trường thành phố giải quyết vấn đề ô nhiễm đất và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trên.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Cơ quan … (để b/c );

-Lưu VT, TNMT.

TM CƠ QUAN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: