T4. Th12 6th, 2023

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết ô nhiễm nước


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ……………………

 

————————-

Số: …/…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

………………., ngày … tháng … năm 20…

CÔNG VĂN GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM NƯỚC

(V/v: Giải quyết tình trạng ô nhiễm nước tại khu vực sông ……………….thuộc xã ………….. ) 

Kính gửi: Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường

Ngày … tháng … năm 20… vừa qua, người dân quanh khu vực sông ……………….. thuộc xã …………… đã có kiến nghị về việc “Nước sông ……………….. có dấu hiệu ô nhiễm, có hiện tượng nước đổi màu, bốc mùi khó chịu, cá chết nổi nhiều

Để tìm hiểu nguyên nhân và có hướng giải quyết tình trạng trên, không làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh, yêu cầu Phòng Tài nguyên môi trường thực hiện các công việc sau:

  • Cử cán bộ chuyên môn xuống nghiên cứu hiện trường, lấy mẫu nước và tiến hành xét nghiệm thành phần.
  • Lập danh sách các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, khu vực dân cư có hoạt động xả nước thải ra khu vực sông nói trên.
  • Kiểm tra hoạt động xả thải của các cơ sở, khu vực dân cư trên.
  • Nhanh chóng thông báo cho cấp trên nếu có dấu hiệu bất thường để nhanh chóng có hướng giải quyết triệt để.

Đề nghị Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường nhanh chóng triển khai thực hiện yêu cầu./

Người nhận:

–         Như trên

–         Lưu VP

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: