Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết phàn nàn của khách hàng trong nhà hàng


NHÀ HÀNG ……

 

BỘ PHẬN …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc giải quyết phàn nàn của khách hàng

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

VĂN BẢN GIẢI QUYẾT PHÀN NÀN CỦA KHÁCH HÀNG TRONG NHÀ HÀNG

Kính gửi: – Giám đốc nhà hàng …;

– Quản lý bộ phận … .

Bộ phận … nhận được phàn nàn của khách hàng về việc … xảy ra vào ngày …/…/….  Khi khách hàng đang sử dụng dịch vụ của nhà hàng … . Sau khi nhận được phàn nàn của khách hàng qua … , giám đốc nhà hàng … đã có những ý kiến chỉ đạo sau theo thông báo số …/TB:

  • Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ thức ăn được nhập vào nhà hàng ngày … /…./….;

Trên đây là ý kiến của giám đốc nhà hàng … đề nghị quản lý nhà hàng nghiêm túc thực hiện những yêu cầu trên.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: