Menu Đóng

Văn bản giải quyết sự cố công trình xây dựng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết sự cố công trình xây dựng


CÔNG TY …

 

PHÒNG …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm … .

CÔNG VĂN GIẢI QUYẾT SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

V/v giải quyết sự cố trong công trình xây dựng

Kính gửi: – Chủ đầu tư …;

– Giám đốc công ty …;

– Trưởng bộ phận công trình số … .

Căn cứ theo Thông báo số …/TB-BXD ngày … tháng … năm … và sự việc diễn ra ngày …/…/… tại công trình số … của công ty đã xảy ra sự cố sập đổ … gây thiệt hại lớn về người … . Thực hiện chức năng quản lý về đầu tư xây dựng đồng thời tham gia hỗ trợ việc hướng dẫn giải quyết sự cố đảm bảo an toàn tính mạng cho người và công trình, Bộ Xây dựng thông báo ý kiến để thực hiện một số việc sau:

  • Tiếp cận hiện trường công trình, kiểm tra sự cố và phối hợp xác định nguyên nhân sập đổ, … .
  • Phối hợp với Sở Xây dựng địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra công trình để chủ đầu tư có giải pháp khắc phục, …

Đề nghị chủ đầu tư khẩn trương và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ông …; (giám đốc )

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT,VP.

TM PHÒNG …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191