Menu Đóng

Văn bản giải quyết tranh chấp đất đai

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết tranh chấp đất đai


UBND HUYỆN X

 

Số:…./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng……năm 2019

QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

(V/v giải quyết tranh chấp đất đai)

  • Căn cứ Luật Đất đai 2013.
  • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2014.
  • Căn cứ nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểu của Luật Đất đai 2013.

Xem xét Đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1967, trú tại ……………………. yêu cầu Chủ tịch UBND huyện X giải quyết tranh chấp đất đai cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị A và hộ gia đình ông Nguyễn Văn B.

Kết quả xác minh nội dung tranh chấp:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Kết quả đối thoại, hòa giải cơ sở tại địa phương.

UBND xã Y đã tổ chức hòa giải lần đầu vào ngày …../…../2019 và lần 2 vào ngày…../…./2019. Tuy nhiên, cả 2 lần hòa giải, ông Nguyễn Văn B đều cố tình vằng mặt không có lý do chính đáng, UBND xã Y đã lập biên bản hòa giải không thành đối với vụ việc tranh chấp nêu trên.

Kết luận:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Điều 2:

Đây là quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu của Chủ tịch UBND huyện. Quyết định có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày hai bên tranh chấp nhận được Quyết định.

Quyết định được tống đạt trực tiếp cho các bên tranh chấp và được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Y trong vòng 30 ngày kể từ ngày niêm yết.

Hai bên tranh chấp là bà Nguyễn Thị A và ông Nguyễn Văn B nếu không đồng ý với quyết định này có quyền khiếu nại lên UBND Thành phố Hà Nội hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Điều 3:

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã Y, bà Nguyễn Thị A, ông Nguyễn Văn B chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

˗ Như điều 3;

˗ Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội;

˗ HĐND huyện;

˗ Ban tiếp công dân huyện;

˗ Phòng nội chính;

˗ Lưu.

CHỦ TỊCH

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191