Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết tranh chấp thương mại


Trung tâm trọng tài thương mại X

 

Số:…../……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng……năm 2019

QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

(V/v tranh chấp hợp đồng thương mại giữa công ty A và công ty B)

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2013;
  • Căn cứ Luật Trọng tài thương mại 2010;

NỘI DUNG TRANH CHẤP

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

Ngày …../…../2019, Trung tâm trọng tài nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu chứng cứ kèm theo của Công ty A về vụ việc tranh chấp.

Ngày…./…./2019, sau khi nhận được yêu cầu từ 2 phía, trọng tài viên do bên nguyên chỉ định là ông Nguyễn Văn A, trọng tài viên do bên bị chỉ định là ông Nguyễn Văn B, chủ tịch hội đồng trọng tài do Trung tâm chỉ định là ông Trần Văn C, các bên đã nhận được thông tin về hội đồng trọng tài và không có ý kiến gì khác.

KẾT LUẬN VỀ VỤ VIỆC

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Điều 2:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bên tranh chấp không có quyền kháng cáo, kháng nghị.

Điều 3:

Công ty A, Công ty B và các bên liên quan có nghĩa vụ thi hành quyết định này.

Nếu các bên không tự nguyện thi hành quyết định này, bên còn lại có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cưỡng chế thi hành.

Nơi nhận

 

˗ Như điều 3;

˗ Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI

CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN C

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: