Mẫu Xác nhận số ca máy thi công


CƠ QUAN/TỔ CHỨC

Số: … /

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

GIẤY XÁC NHẬN SỐ CA MÁY THI CÔNG

Tôi tên là:………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………….Bộ phận:…………………………………..

Căn cứ vào bảng theo dõi giờ làm việc và bảng chấm ca máy thi công tháng …/ ….

XÁC NHẬN CHO

STT Tên máy Người điều khiển Số ca máy thi công Ghi chú
1 Máy 1      
2 Máy 2      
 

Trưởng bộ phận/Phòng ban

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: