Menu Đóng

Xác nhận vật liệu công trình

Mẫu Xác nhận vật liệu công trình


CƠ QUAN/TỔ CHỨC

Số: … / BB  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  ……., ngày……tháng……năm……

XÁC NHẬN VẬT LIỆU CÔNG TRÌNH

Hôm nay, ngày……tháng……năm……, tại………………….chúng tôi gồm:

BÊN BÀN GIAO (BÊN A)………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………….Bộ phận:…………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Email:…………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………….

BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN B)…………….

Chức vụ:……………………………………………………………….Bộ phận:…………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Email:…………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………….

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây: Bên A bàn giao vật liệu công trình và Bên B xác nhận,  nhận số vật liệu công trình với nội dung như sau:

STT Vật liệu Đơn vị Số lượng Đơn giá
1 Thạch cao      
2 Sắt, thép,…      
…. …..      

Thành tiền:………………………………………………………. VNĐ

(Bằng chữ:………………………………………………………………. )

Bên bàn giao cam đoan rằng toàn bộ công việc đã được bàn giao đầy đủ. Và bên nhận bàn giao cung cam kết đã nhận bàn giao công việc.

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện Bên A Đại diện Bên B
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191