Menu Đóng

Biên bản bàn giao vật tư tại công trình

Biên bản bàn giao vật tư tại công trình là văn bản do các bên chủ thể có liên quan tiến hành xác lập về việc giao nhận vật tư tại công trình theo sự thỏa thuận của các bên. Dưới đây là mẫu biên bản bàn giao vật tư cụ thể.

1. Hướng dẫn lập Biên bản bàn giao vật tư tại công trình

Biên bản cần được lập thành ít nhất 02 bản, có chữ ký của đại diện tất cả những cá nhân, tổ chức tham gia hoặc có quyền hạn trách nhiệm liên quan. Trong biên bản cần ghi nhận rõ về chi tiết các sản phẩm, vật tư được bàn giao, thời gian bàn giao, tình trạng tại thời điểm bàn giao.

2. Mẫu Biên bản bàn giao vật tư tại công trình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

—————

….,ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ CÔNG TRÌNH

( V/v bàn giao vật tư tại công trình…)

Căn cứ vào Hợp đồng mua bán số:…/HĐMB-…. ……………………………………….. ;

Căn cứ……………………………………………………………………………………………..;

Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao: ( Bên A)

Đại diện bên giao Ông / Bà: ……………………………………Chức vụ:………………..

Công ty:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Bên nhận bàn giao: ( Bên B)

Đại diện bên giao Ông / Bà: ……………………………………Chức vụ: Chủ đầu tư

Công ty:……………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Hôm nay, ngày…. Tháng….. năm…… Bên A tiến hành bàn giao vật tư….. cho bên B tại công trình…………………………………………………

1.Thông tin các loại vật tư bàn giao:

  Loại vật tư Tình trạng Số lượng Giá trị ( VNĐ)
  …….      
……….      
…….      
       

2. Lý do bàn giao

Ngày …/…./…. Bên A và Bên B có thiết lập Hợp đồng mua bán vật tư số:…/HĐMB-….. Như đã thỏa thuận Bên A có trách nhiệm giao đầy đủ số vật tư cho bên B tại Công trình…. vào ngày…./…./….

Hôm nay, đúng thời gian như các bên đã thống nhất, hai bên đều có mặt thực hiện bàn giao, nhận vật tư.

3.Giá trị vật tư:

Tổng giá trị vật tư đã được liệt kê nêu trên là:……………… VNĐ ( Số tiền bằng chữ:…………..VNĐ)

4.Hình thức thanh toán:

Bên B tiến hành thanh toán cho bên A bằng hình thức giao tiền mặt:

………………… tại ……………………………………………………….

Bên A nhận đủ số tiền là:……………… VNĐ ( Số tiền bằng chữ:……………………….)

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

Bên bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191