Menu Đóng

Biên bản thực hiện mò vớt đáy sông

Biên bản thực hiện mò vớt đáy sông là văn bản được sử dụng trong những môi trường tương đối đặc thù, ghi nhận lại quá trình trục vớt, nạo vét đáy sông và những vật, tài sản được lấy lên trong quá trình thực hiện này. Để đảm bảo việc nạo vét là đúng quy định, những cá nhân, tổ chức thực hiện cần lập biên bản ghi nhận lại để trình nộp đối với cơ quan chức năng có thẩm quyền quản lý.

Biên bản thực hiện mò vớt đáy sông – Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

BIÊN BẢN THỰC HIỆN MÒ VỚT ĐÁY SÔNG

Hôm nay, vào hồi … h… ngày … tháng …năm…., tại …………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

Người lập biên bản: …………………………………………………Sinh năm: …………………..

CMND số: …………………………………..Nơi cấp: ……………………Ngày cấp: ……………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

Người thực hiện mò vớt đáy sông: …………………………………Sinh năm: ………………….

CMND số: ………………………………….Nơi cấp: …………………….Ngày cấp: ……………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

Nội dung thực hiện mò vớt đáy sông cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Biên bản kết thúc vào hồi … h … cùng ngày.

Biên bản này được chứng kiến và xác nhận bởi tất cả những người tham gia.

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

(ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191