Menu Đóng

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ CHUYỂN PHÁT THƯ CHO TỔ CHỨC CHUYỂN PHÁT NƯỚC NGOÀI

Công ty Luật LVN cung cấp: ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ CHUYỂN PHÁT THƯ CHO TỔ CHỨC CHUYỂN PHÁT NƯỚC NGOÀI

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

                                                                           ….., ngày      tháng     năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ CHUYỂN PHÁT THƯ

CHO TỔ CHỨC CHUYỂN PHÁT NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Bưu chính Viễn thông

            Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ……(Tên doanh nghiệp) đề nghị được đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho ……(Tên tổ chức chuyển phát nước ngoài) và cung cấp các nội dung thông tin sau:

Phần 1: Thông tin về doanh nghiệp nhận làm đại lý

1.Tên doanh nghiệp: (tên đầy đủ ghi bằng chữ in hoa)

Tên giao dịch…

Tên viết tắt…

2.Địa chỉ trụ sở chính…

Họ, tên người liên lạc trong doanh nghiệp…

Điện thoại… FAX…E-mail…www…

3.Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư  số…do Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp ngày…/…/200….hoặc Giấy phép đầu tư  số….do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày…tháng…năm…

Phần 2: Thông tin về tổ chức giao đại lý

1.Tên tổ chức: (tên đầy đủ ghi bằng chữ in hoa)

Tên giao dịch…

Tên viết tắt…

Quốc tịch…

2.Địa chỉ trụ sở chính…

Họ, tên người liên lạc trong tổ chức

Điện thoại… FAX…E-mail…www…

Địa chỉ trụ sở tại Việt Nam…

Họ, tên người liên lạc trong tổ chức

Điện thoại… FAX…E-mail…www…

3.Giấy phép kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

 

Phần 3: Thông tin về dịch vụ

1.Các loại dịch vụ nhận làm đại lý

2. Mô tả tóm tắt dịch vụ (phạm vi cung cấp, đối tượng khách hàng, chất lượng dịch vụ, giá dịch vụ và các thông tin khác)

Phần 4: Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin cung cấp về tổ chức giao đại lý và đảm bảo cung cấp (các) dịch vụ  đã nhận đại lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Phần 5: Kèm theo

– Hồ sơ đăng ký làm đại lý theo quy định

 

Người lập Đơn đề nghị

(Ký tên, đóng dấu)

Xác nhận đăng ký của Bộ Bưu chính, Viễn thông


 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191