Menu Đóng

Đơn đề nghị nâng lương thường xuyên

Khi đến thời hạn nâng lương, cá nhân có thể soạn thảo Đơn đề nghị nâng lương thường xuyên để nhắc nhở, yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện theo đúng quy định, thỏa thuận trước đó.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Sơ lược Đơn đề nghị nâng lương thường xuyên

Đơn đề nghị nâng lương thường xuyên là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét về việc nâng lương khi đáp ứng đủ các tiểu chuẩn về nâng bậc lương thường xuyên.

Mẫu Đơn đề nghị nâng lương thường xuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

– Căn cứ Thông tư 08/2013/TT-BNV chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

Kính gửi: Hội đồng nâng bậc lương/ ……………………..

Tên tôi là: ……………..  Giới tính :…………

Ngày sinh: … / … / …

CMND số: …………….  Cấp ngày: … / … / ….                Do: …………….

Hộ khẩu thường trú: …………….

Chỗ ở hiện tại : ……………………………..

Ngày vào ngành: … / … / …

Chức vụ: …………………………

Đơn vị công tác: ………………

Ngạch: …………..         Mã ngạch: ……..

Hiện đang hưởng lương bậc: ……                             Hệ số: ……….

Hưởng từ: … / … / …

Căn cứ vào Thông tư 08/2013/TT-BNV về việc nâng lương thường xuyên cho cán bộ công chức do Bộ nội vụ và bộ tài chính quy định. Xét thấy thành tích trong niên hạn giữ bậc lương tôi đủ tiêu chuẩn để nâng bậc lương.

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Quý ban nâng bậc lương thường xuyên cho tôi từ Bậc …, hệ số: …

lên Bậc lương mới: …., Hệ số: …..  kể từ ngày …  tháng … năm ….

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191