Menu Đóng

Đơn đề xuất chỉ định thầu

Đơn xin tiến hành, đề xuất chỉ định thầu đối với dự án công trình vì năng lực đặc biệt của đơn vị được chỉ định.

Khái quát Đơn đề xuất chỉ định thầu

Chỉ định thầu là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định trong Luật Đấu thầu. Để đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, pháp luật quy định hình thức chỉ định thầu chỉ áp dụng đối với một số trường hợp cụ thể. Do thủ tục lựa chọn nhà thầu đơn giản và thời gian thực hiện ngắn nên nhiều chủ đầu tư mong muốn áp dụng hình thức này để đẩy nhanh tiến độ của gói thầu/dự án và giảm bớt rủi ro. Đơn đề xuất chỉ định thầu có thể được xác lập như sau:

Mẫu Đơn đề xuất chỉ định thầu

Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN ĐỀ XUẤT CHỈ ĐỊNH THẦU

– Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

– Căn cứ hồ sơ yêu cầu số ….

Kính gửi: – Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện/thành phố….

Chứng tôi là: Doanh nghiệp tư nhân/Công ty …………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………………………………………

Nơi cấp: ……………………………………………………….Cấp ngày: ………/………./……………………………

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà……………..     Chức danh:……………………………………

Ngành, nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ của trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………….. Fax: ………………………………………………………………………….

Email (nếu có): ………………………………… Website (nếu có): …………………………………………….

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi Doanh nghiệp tư nhân/Công ty …………, cam kết thực hiện gói thầu ………. (ví dụ: gói thầu Rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng Công viên thành phố, dọn dẹp, quy hoạch vùng nước sông ô nhiễm)  theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là ………. đồng cùng với biểu giá kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng là ……… ngày/tháng. (Có thể ghi cụ thể thời gian thực hiện từng giai đoạn của gói thầu nếu có).

Nếu hồ sơ đề xuất của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục … Chương … và tuân thủ các quy định khác của hợp đồng trong hồ sơ yêu cầu.

Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian …….. ngày, kể từ ngày …… tháng ……. năm …..

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu (1)
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191