Menu Đóng

Đơn xin tự nguyện nhập ngũ

Công ty Luật LVN cung cấp: Đơn xin tự nguyện nhập ngũ

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

Hà Nôi, ngày … tháng … năm ……

 

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự………………..

 

Tôi tên là:………………………………………………………………………….

 

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………….

 

Hiện đang ở:………………………………………………………………………..

 

Tình trạng sức khỏe:………………………………………………………………………

 

Hoàn cảnh bản thân:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện……………….., Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường/xã…………..xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập.

…………, ngày…tháng … năm………….

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 


 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191