Menu Đóng

Giải trình không phát sinh doanh thu

Giải trình không phát sinh doanh thu là văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình với cơ quan cơ thẩm quyền hoặc các cơ quan khác trực tiếp quản lý vấn đề cần giải trình. Nội dung chính là để trình bày trong một thời gian nào đó, đơn vị không có doanh thu dương theo số liệu của sổ sách, chứng từ kế toán. Dưới đây là một văn bản mẫu về việc giải trình không phát sinh doanh thu:

Tư vấn soạn thảo: Giải trình không phát sinh doanh thu – Gọi ngay 1900.0191


CÔNG TY CỔ PHẦN   ….

Số:…/…-……………

V/v giải trình không phát sinh doanh thu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….. ,ngày…. tháng ……..năm……….

 

Kính gửi: Chi cục thuế quận …………

Căn cứ ………..;

Tên công ty: Công ty cổ phần ………..

Người đại diện theo pháp luật:……………………………… Chức vụ:…………….

Mã số thuế:……………………………………………………………………………….

Trụ sở chính:……………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………………….

Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………………………

Báo cáo giải trình về không phát sinh doanh thu:

1.Kế hoạch bán hàng và kết quả bán ra:

Tên sản phẩm Giá bán Doanh thu …. …….
1,… ……… VNĐ Không phát sinh    
2,….. ………VNĐ Không phát sinh    
3,…..        
         
         

Công ty gửi kèm các giấy tờ chứng minh liên quan ( Nếu có).

Trên đây là kết quả giải trình không phát sinh doanh thu của Công ty cổ phần…….

Kính đề nghị Chi cục thuế quận………………………… tiếp nhận xem xét ./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

 

–         Như trên;

–         Lưu:………….

CÔNG TY CỔ PHẦN……

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191