Menu Đóng

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

Mẫu HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——-

 

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

 

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 2015, tại địa chỉ……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Ông …………………………….………… Giới tính:Nam

Sinh ngày:……/……../……………Dân tộc:……………………Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:………………………..Cấp ngày:……../……./……..tại:……………………………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………….…..

Bên B: Ông………………………………….………… Giới tính: Nam

Sinh ngày:……/……../……………Dân tộc:……………………Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:………………………..Cấp ngày:……../……./……..tại:……………………………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………….…..

 

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

  1. Ông ……………………..………..đồng ý cho Ông:…………………….…… vay số tiền là: …………………….……VNĐ (bằng chữ:………….… …………………………………….);
  2. Mục đích vay tiền là:……………………………………………………………………………;
  3. Tài sản thế chấp là:………………………………………………………………………………;
  4. Thời hạn vay là từ ngày……..tháng……năm…….đến ngày…….tháng……năm………;
  5. Phương thức cho vay: Bằng tiền mặt
  6. Mức lãi suất theo thỏa thuận của các bên.
  7. Kể từ thời điểm Bên B ký vào hợp đồng, Bên B xác nhận đã nhận đủ số tiền do Bên A chuyển giao;
  8. Hai bên cam kết ký hợp đồng trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng xuất không bị lừa dối, ép buộ
  9. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

                         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG

Tôi tên là:……………………………CMTND số:…………..…………Cấp ngày: …./…../…… Tại:…………….……………………………….Xác nhận sự việc trên là hoàn toàn đúng sự thực.

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191