Menu Đóng

Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————***————

 

HỢP ĐỒNG

Cung cấp dịch vụ.

Số: …………/2008/HĐDV

  • Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11, được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005;

  • Căn cứ nhu cầu của các bên;

Hôm nay,  ngày … tháng … năm 20…, tại …………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Bên A : …………………………………………………………..

Địa chỉ                        :  …………………………………………

Điện thoại                   :  …………………………………………

Số CMND       :                       Ngày cấp:                    Nơi cấp:

Bên B : …………………………………………………………..

Địa chỉ                        :  …………………………………………

Điện thoại                   :  …………………………………………

Số CMND       :                       Ngày cấp:                    Nơi cấp:

Hai bên thống nhất ký hợp đồng với những điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung dịch vụ

Bên B đồng ý cung cấp cho Bên A các dịch vụ sau :

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

Phí dịch vụ chưa có thuế                    : ………………………………..VND

Thuế GTGT (10%)                              : ………………………………..VND

Phí dịch vụ bao gồm thuế GTGT        : ………………………………..VND

(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Phí dịch vụ được thanh toán theo các lần sau đây:

  • Lần 1: Tạm ứng tiền thù lao dịch vụ               : ………………………………..VND,

  • Lần 2: Thanh toán toàn bộ phí dịch vụ khi đồng ý GDịch : ………………………………..VND,

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc Tiền mặt.

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của các Bên

4.1. Trách nhiệm của bên A

Thực hiện đầy đủ các nội dung nghiệp vụ tương ứng với các dịch vụ ký kết, được niêm yết công khai kèm theo biểu giá;

Đảm bảo thực hiện với chất lượng cao và nhiệt tình với công việc, đúng nguyên tắc minh bạch, trung thực, uy tín, khách quan và bí mật về thông tin cá nhân của khách hàng;

Đại diện khách hàng đăng ký, để thực hiện các công việc, các họat động liên quan đến nghiệp vụ tương ứng với dịch vụ ký kết được thỏa thuận của hợp đồng này.

4.2. Trách nhiệm của Bên B

Cung cấp đầy đủ, kịp thời các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến tình trạng thực tế của bản than;

Đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện dịch vụ;

Thanh toán cho Bên B phí dịch vụ theo Điều 3 đúng hạn.

Điều 4: Cam kết thực hiện

Hai bên cam kết thực hiện tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng;

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn hai Bên phải kịp thời thông báo cho nhau, cần thiết thì trao đổi bằng văn bản tìm giải pháp thích hợp;

Mọi tranh chấp nảy sinh trong việc thực hiện Hợp đồng này, hai Bên sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác, tương trợ lẫn nhau. Trường hợp không đạt được thoả thuận để giải quyết tranh chấp thì được đưa ra giải quyết tại Toà án dân sự thành phố Đà Nẵng, quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng và buộc hai bên phải thực hiện;

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 02 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng, cho đến khi bên B hoàn thành các dịch vụ quy định tại Điều 1 và Bên A thanh toán xong phí dịch vụ cho Bên B thì hợp đồng này xem như được thanh lý hoặc cả hai bên cùng thống nhất chấm dứt hợp đồng bằng văn bản.

Đại diện Bên A Đại diện Bên B

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191