Menu Đóng

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

Mẫu HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

 

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

Số: ………/HĐMG

–         Căn cứ Luật Thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

–         Căn cứ nhu cầu nguyện vọng của hai bên

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2014, tại trụ sở chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI Á – ÂU: Số 18, LK 6A, làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam, chúng tôi gồm có:

 

BÊN MÔI GIỚI:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI Á – ÂU

Địa chỉ               : Số 18, LK 6A, làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế        : 0106083045

Đại diện            : Ông NGUYỄN TRUNG THÔNG

Chức vụ            : Tổng Giám Đốc

Trong hợp đồng này gọi tắt là Bên A

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ BẢO TỒN SINH THÁI BẾN EN

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Mã số thuế        : 2801408933

Đại diện            : Ông NGUYỄN TÀI THẮNG

Chức vụ            : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trong hợp đồng này gọi tắt là Bên B

Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đi đến thống nhất ký hợp đồng môi giới với những nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch

Bên B nhờ bên A tìm và chọn lọc nguồn vốn khả dụng để Bên B tiến hành hoạt động xin vay hỗ trợ cho công việc kinh doanh của mình.

Điều 2: Mức thù lao và phương thức thanh toán

 1. Bên B đồng ý thanh toán cho bên A số tiền môi giới là: [……. %] trên tổng giá trị hợp đồng vay mà bên B ký kết.
 2. Bên B thanh toán cho bên A bằng đồng Việt Nam với phương thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 3. Việc thanh toán được chia làm 02 lần.
 • Lần thứ nhất: …………………… đồng ngay sau khi ký kết hợp đồng này coi như tiền đặt cọc để các bên thực hiện thỏa thuận.

 • Lần thứ hai: Số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bên B ký kết được hợp đồng vay vốn với nguồn vốn mà Bên A tìm được.

Điều 3: Trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên

 1. Bên A được tiến hành các nghiệp vụ trung gian tìm kiếm bằng các hình thức quảng cáo trên báo chí, truyền hình hoặc các hình thức thông tin khác…
 2. Bên A chịu trách nhiệm tư vấn cho Bên B mọi vấn đề có liên quan đến thỏa thuận của hợp đồng này.
 3. Bên B tạo điều kiện tốt nhất để bên A hoàn thành nhiệm vụ của mình, trong điều kiện cho phép bên B có thể ủy quyền cho bên A làm thủ tục với bên thứ 3, các chi phí phát sinh từ hoạt động này được coi là chi phí ngoài hợp đồng do các bên tự thỏa thuận.
 4. Nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng, thì số tiền đặt cọc theo quy định của pháp luật sẽ thuộc về Bên A. Ngoài ra, Bên B còn phải bồi thường 100% những tổn thất thực tế (nếu có).

Điều 4: Điều khoản về tranh chấp

 1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).
 2. Trong trường hợp không tự giải quyết được thì hai bên đồng ý sẽ khiếu nại tới toà án. Mọi chi phí về kiểm tra xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 5: Thời hạn có hiệu lực hợp đồng

 1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký kết. Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau khi hợp đồng này chấm dứt hiệu lực đó. Hai bên có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.
 2. Hợp đồng này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

          

        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

                  Tổng Giám Đốc                                                 Chủ tịch Hội đồng quản trị

               (Ký tên, đóng dấu)                                                  (Ký tên, đóng dấu)

 

        NGUYỄN TRUNG THÔNG                                     NGUYỄN TÀI THẮNG

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191