Menu Đóng

Hợp đồng rút vốn

Hợp đồng rút vốn được hiểu là sự thỏa thuận của các bên, theo đó, một/một số bên sẽ rút lại phần tài sản, giá trị công sức,… mà bản thân đã góp với những bên khác trước đó để cùng thực hiện một công việc, kinh doanh,… khỏi công ty/khối hợp tác/… trước đó dưới sự đồng ý/chấp thuận của những chủ thể còn lại trong công ty/khối hợp tác/…

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Hợp đồng rút vốn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

 

HỢP ĐỒNG RÚT VỐN

(Số:…………………….)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014; (nếu có)

– Căn cứ …;

– Căn cứ Hợp đồng hợp tác số…….. ký kết ngày…/…./……;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày….. tháng……. năm…….. tại địa chỉ…………………………., chúng tôi gồm:

Bên Rút vốn (Bên A):

Ông/Bà:………………………………….                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Và:

Bên Công ty/tổ chức (Bên B):

Ông/Bà:………………………………….                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng rút vốn số……………. ngày…./…/…… để ghi nhận việc Bên A rút vốn khỏi hoạt động……….. theo Hợp đồng góp vốn số…………. giữa Bên A và Bên B vào ngày…/…../….. . Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Phần vốn sẽ rút theo hợp đồng

Bên A và Bên B thỏa thuận đồng ý để Bên A  rút một phần/toàn bộ số vốn góp mà Bên A đã góp để cùng Bên B thực hiện………… theo Hợp đồng góp vốn số………., Biên bản góp vốn………. từ ngày…/…./…… Cụ thể Bên A sẽ rút:

-…

-…

Trong thời gian từ ngày…/…./…… đến ngày…/…./…..

Điều 2. Thực hiện hợp đồng

Phần vốn góp đã nêu tại Điều 1 Hợp đồng này sẽ được rút theo từng đợt, cụ thể như sau:

– Đợt 1. Vào ngày…/…./….. Bên A sẽ rút:…….. Tương đương với số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) và tương đương với…. % tổng vốn góp theo…………….. khi………………..  Biên bản kèm theo có chữ ký của những chủ thể sau:

1.Ông/Bà:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

2.Ông/Bà:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

– Đợt 2. Vào ngày…/…./….. Bên A sẽ rút:…….. Tương đương với số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) và tương đương với…. % tổng vốn góp theo…………….. khi………………..  Biên bản kèm theo có chữ ký của những chủ thể sau:

1.Ông/Bà:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

2.Ông/Bà:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

Ngoài ra, Bên….. sẽ chịu toàn bộ chi phí khác phát sinh trong quá trình…………

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. Đến hết ngày…../…../……

Trong đó, bên A phải ……………….. để thực hiện công việc đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B muộn nhất là vào …..giờ, ngày…./…../……

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,…………….  thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính như sau:

Trong trường hợp quá thời hạn trên mà Bên A không thực hiện việc rút vốn thì………

Địa điểm tổ chức cho Bên A rút vốn được quyết định là tại …………….

Và được tổ chức như sau:

Kết thúc việc rút vốn của Bên A, Bên B/Bên A phải………

Điều 3. Cam kết của các bên

1.Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

2.Cam kết của bên B

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Điều 4. Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

– Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….

– …

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện …. Lần và phải được lập thành…….. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 5. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

– Hết thời hạn đã nêu tại Điều 2 Hợp đồng này mà Bên A không rút vốn theo thỏa thuận;

– Bên A và Bên B có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

– Bên A hoặc Bên B có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng. Yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng phải được gửi cho các bên còn lại trong thời gian….. trước khi…………

– …

Điều 6. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để……..

 

 

Bên A

………., ngày…. tháng…. năm………..

Bên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

 • Thành viên muốn rút vốn thì có bắt buộc công ty phải trả lại tiền
 • Ràng buộc của người góp vốn với doanh nghiệp mới để tránh tổn thất khi có mâu thuẫn
 • Rút vốn khỏi dự án thì thực hiện những thủ tục gì
 • Hợp đồng hợp tác đầu tư
 • Biên bản thay đổi thành viên công ty chỉ có chữ ký của các thành viên còn lại có đúng không?
 • Thủ tục rút vốn tại Công ty TNHH – Cổ phần – Hợp danh
 • Hợp đồng đứng tên hộ phần vốn góp
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp
 • Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng vốn
 • Hợp đồng góp vốn kinh doanh bằng tài sản
 • Hợp đồng góp vốn đầu tư
 • Biên bản rút vốn đầu tư
 • Công văn xác nhận yêu cầu rút vốn thực hiện dự án
 • Mẫu Biên bản rút vốn cổ đông
 • Các hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191