Menu Đóng

Hợp đồng sửa chữa, dọn vệ sinh văn phòng

Công ty Luật LVN cung cấp: Mẫu Hợp đồng sửa chữa, dọn vệ sinh văn phòng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Hà Nội, ngày … tháng … năm ….

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Sửa chữa kĩ thuật, dọn vệ sinh văn phòng)

Số: 01/HĐCCDV

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại 2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ thỏa thuận, nhu cầu các bên.

Hợp đồng được lập ngày…….tháng …….. năm 2017, giữa các bên:

Bên A:

Địa chỉ trụ sở:

Fax:

Mã số thuế:

Đại diện:

Chức vụ:

 

Bên B:

Địa chỉ trụ sở:

Fax:

Mã số thuế:

Đại diện:

Chức vụ:

(Mỗi bên sau đây gọi riêng là “Bên”, gọi chung là “Các Bên”)

Sau khi thoả thuận, Các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Cung Ứng Dịch Vụ này (“Hợp Đồng”) với các điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1: NỘI DUNG DỊCH VỤ

Hai Bên đồng ý rằng Bên A sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa kĩ thuật và dọn vệ sinh văn phòng (sau đây gọi là “Dịch Vụ”) cho Bên B với các thông tin chi tiết như sau:

1.1. Địa điểm làm việc:

1.2. Thời gian làm việc:

Sửa chữa kĩ thuật: ngày thứ 7 hàng tuần theo thời gian làm việc của A

Dọn dẹp văn phòng: 7:00 – 9:00 các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

1.3. Người thực hiện công việc theo yêu cầu:

-Nhân viên kĩ thuật:……….người

Yêu cầu: có bằng cấp ngành kĩ thuật Cao đẳng trở lên, có trình độ trong hoạt động sửa chữa, kinh nghiệm làm việc 2 năm trở lên.

-Nhân viên vệ sinh:………..người

Yêu cầu: Trang phục đồng bộ, có thẻ tên.

Điều 2: PHẠM VI CÔNG VIỆC

Bên A thực hiện công việc theo thỏa thuận như sau:

2.1. Sửa chữa kĩ thuật

Nội dung công việc bao gồm:

– Sửa chữa máy móc thiết bị khi có hỏng hóc xảy ra;

– Kiểm tra, giám sát hoạt động của máy móc thiết bị;

– Bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị trong quá trình sử dụng.

Việc kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, bảo trì thực hiện định kì 1 lần/1 tuần. Thực hiện việc sửa chữa máy móc khi có sự cố xảy.

2.2. Dọn dẹp văn phòng

– Quét dọn tất cả văn phòng;

– Lau dọn tất cả bàn làm việc;

– Lau dọn tất cả cửa ra vào;

– Rửa ly, chén, cốc;

– Dọn vệ sinh nhà vệ sinh, bồn rửa;

– Dọn rác tại các nơi để rác;

– Quét dọn vệ sinh ở các kệ, bồn hoa, cây cảnh trong phạm vi văn phòng.

Thực hiện công việc 6 lần/tuần.

Điều 3: PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì trong 1 tháng:

Phí dịch vụ sửa chữa kĩ thuật:

Phí dịch vụ đối với công việc dọn dẹp vệ sinh thực hiện công việc trong 1 tháng:

(Đã bao gồm chi phí máy móc, dụng cụ, công cụ hỗ trợ theo hàng thàng)

Điều 4: THANH TOÁN

Bên B thanh toán cho bên A vào ngày 15 hàng tháng.

Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của bên A:

Tên tài khoản:

Số tài khoản:

Tại Ngân hàng:

Địa chỉ:

Điều 5 : THỜI HẠN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này được thực hiện trong thời hạn……….tháng.

Bắt đầu công việc vào Thứ hai ngày……tháng…….năm 2017.

Kết thúc đến hết thứ 7 ngày……..tháng……. năm

Điều 6: QUYỀN CỦA BÊN A

Trong thời gian thực hiện hợp đồng Bên A có quyền:

– Yêu cầu bên B cung cấp, tạo điều kiện sử dụng điện, nước, nước lau rửa trong quá trình thực hiện công việc;

– Được cung cấp các thiết bị vệ sinh, đồ dùng, sản phẩm phục vụ cho công việc (găng tay, chổi quét, giấy vệ sinh, nước lau rửa);

– Được thông báo ngay khi hỏng hóc kĩ thuật bất thường ngoài thời gian thực hiện công việc định kì;

– Được thanh toán đúng thời hạn như đã thỏa thuận;

– Yêu cầu cung cấp lý do khi bên B yêu cầu đồi người thực hiện công việc của bên A

– Yêu cầu bên B cung cấp chứng cứ hành vi gây thiệt hại cho bên B của nhân viên bên A và chứng minh thiệt hại xảy ra.

Điều 7: QUYỀN CỦA BÊN B

Trong thời gian thực hiện hợp đồng bên B có các quyền:

– Được cung cấp thông tin của các nhân viên do bên A cử sang thực hiện dịch vụ;

– Yêu cầu nhân viên sửa chữa đến thực hiện công việc sửa chữa khi có hỏng hóc xảy ra;

– Yêu cầu nhân viên vệ sinh thực hiện công việc vệ sinh trong thời gian thực hiện công việc;

– Yêu cầu nhân viên thực hiện công việc của bên A đảm bảo trật tự trong khi thực hiện công việc;

– Yêu cầu nhân viên bên A không sử dụng các máy móc thiết bị không liên quan đến công việc thực hiện như đã cam kết;

– Quy định các vật dụng được mang vào nơi làm việc của bên B, trang phục đối với nhân viên của bên A khi thực hiện công việc;

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công việc của nhân viên thực hiện công việc tại bên B;

– Yêu cầu đổi người thực hiện công việc trong trường hợp người thực hiện công việc không đáp ứng yêu cầu của công việc của B;

– Yêu cầu bên A bồi thường khi nhân viên thực hiện công việc của bên A gây thiệt hại cho bên B

Điều 8: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Trong thời gian thực hiện hợp đồng bên A có nghĩa vụ:

– Cử người thực hiện công việc sửa chữa có chuyên môn thực hiện công việc theo yêu cầu của bên B;

– Cử người thực hiện việc sửa chữa khi có hỏng hóc xảy ra, có mặt sau chậm nhất 1 giờ sau thông báo của bên B;

– Tuân thủ trật tự, nội quy tại nơi thực hiện công việc theo nội quy chung của bên B;

– Thực hiện đúng yêu cầu về trang phục, những vật được phép mang vào mang ra từ bên B;

– Không sử dụng các trang thiết bị của bên B không đúng với nội dung công việc cần thực hiện;

– Đổi người thực hiện công việc khi bên B yêu cầu và với lý do chính đáng.

– Bồi thường chi phí hợp lý cho bên B khi nhân viên thực hiện gây thiệt hại cho bên B

Điều 9: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

Trong thời gian thực hiên hợp đồng bên B có nghĩa vụ:

– Cung cấp các trang thiết bị cho bên A thực hiện công việc;

– Tạo điều kiện cho bên B sử dụng điện, nước và các phương tiện vật chất khác trong phạm vi công việc;

– Thông báo ngay cho bên A khi có sự cố hỏng hóc về kĩ thuật;

– Thanh toán đủ phí dịch vụ và đúng thời hạn cho bên A

– Cung cấp lý do cho bên A khi có yêu cầu thay đổi người thực hiện công việc của bên A

– Cung cấp chứng cứ chứng minh hành vi gây thiệt hại cho bên B của nhân viên bên A và chứng minh thiệt hại.

Điều 10: VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Vi phạm hợp đồng là hành vi của một trong các bên không thực hiện đúng một trong các nghĩa vụ đã thỏa thuận của hợp đồng.

Khi có bất kì hành vi vi phạm một trong các nghĩa vụ của các bên liên quan đến việc thực hiện hợp đồng nêu trên đều bị coi là vi phạm hợp đồng.

Điều 11: PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG

Khi có hành vi vi phạm hợp đồng trừ trường hợp bất khả kháng, bên bị vi phạm phải thông báo ngay cho bên vi phạm, trong thời hạn 10 ngày, bên vi phạm không thực hiện đúng nghĩa vụ vi phạm thì hợp đồng chấm dứt. Nếu bên vi phạm là bên thực hiện dịch vụ thì sẽ không được không được thanh toán giá trị phí dịch vụ trong tháng xảy ra vi phạm và bồi thường tất cả thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.

Bên vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ phạt vi phạm và bồi thường trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên bị vi phạm

Điều 12: BẤT KHẢ KHÁNG

Các trường hợp theo thỏa thuận dưới đây được coi là bất khả kháng:

– Thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, động đât;

– Có hành vi vi phạm do lỗi của một bên trong hợp đồng

– Do hành vi vi phạm pháp luật của người thứ 3

Điều 13: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong trường hợp có tran chấp phát sinh, các bên thực hiện giải quyết tranh chấp bằng thương lượng (tối đa 3 lần). Khi thương lượng không thể giải quyết được, các bên thỏa thuận lựa chọn giải quyết bằng Tòa án. Áp dụng pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm căn cứ giải quyết tranh chấp.

Điều 14: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày………tháng…….năm 2017

Hợp đồng được lập thành 4 bản (mỗi bên giữ 2 bản), có giá trị pháp lý như nhau.

 

      BÊN A                                                                               BÊN B

       (ký và đóng dấu)                                                               (ký và đóng dấu)


 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191