Menu Đóng

Hợp đồng thuê khoán nấu ăn

Hợp đồng thuê khoán nấu ăn được sử dụng trong trường hợp bên giao khoán trao cho bên nhận khoán toàn bộ các chi phí, bao gồm cả chi phí vật chất lẫn chi phí công lao động có liên quan đến hoạt động nấu ăn để hoàn thành công việc. Hợp đồng này gồm những điều khoản cơ bản sau:

Mẫu Hợp đồng thuê khoán nấu ăn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

………., ngày … tháng … năm…

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN
(V/v: Thuê khoán nấu ăn)

Số:…/…

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
 • Căn cứ Luật an toàn thực phẩm năm 2010;
 • Căn cứ Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015;
 • Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật an toàn thực phẩm;
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu mỗi bên.

A/ BÊN THUÊ (BÊN A)

CÔNG TY:………………………………………………………………………………………………..
– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….
– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………….
– Số điện thoại:………………………………… Fax:……………………………………………….
– Đại diện: Ông/Bà……………………………. Chức vụ:…………………………………………
– Số tài khoản:……………………… Ngân hàng:…………………. Chi nhánh:………………

B/ BÊN ĐƯỢC THUÊ (BÊN B)

– Đại diện: Ông/Bà…………………………… Chức vụ:………………………………………..
– Sinh ngày:……………………………………. Dân tộc:………………………………………..
– CMTND:……………………….. Nơi cấp:…………………… Ngày cấp:……………………….
– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..
– Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….
– Số tài khoản:……………………… Ngân hàng:…………………. Chi nhánh:………………..

Hai bên cùng nhau thống nhất thoả thuận và ký hết Hợp đồng thuê khoán nấu ăn (sau đây gọi chung là “Hợp đồng”) bao gồm những điều khoản sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

– Hai bên thoả thuận thống nhất về việc bên A thuê bên B nấu ăn theo hình thức khoán việc toàn bộ. Bên A chịu trách nhiệm khoán toàn bộ các chi phí, bao gồm cả chi phí vật chất lẫn chi phí công lao động có liên quan đến các hoạt động để hoàn thành công việc.
– Thời hạn thực hiện hợp đồng:……………………………………………………………………..
– Địa điểm làm việc:…………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

– Thời gian bắt đầu công việc:……………………………………………………………………….

– Thời gian kết thúc:……………………………………………………………………………………..

– Số buổi/ tuần:…………………………………………………………………………………………….

– Nơi làm việc:…………………………………………………………………………………………….

– Bên B tự túc chuẩn bị cho quá trình đi lại tới nơi làm việc trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

– Bên A cũng cấp sẵn toàn bộ thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu đảm bảo cho quá trình nấu ăn của bên B.

– Bên A chuẩn bị nguyên liệu theo ngày và bên B tự lên thực đơn theo những nguyên liệu đã được cung cấp.

– Bên B thực hiện công việc nấu ăn và phục vụ những món ăn đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của bên A.

ĐIỀU 3. CHI PHÍ VÀ THANH TOÁN

– Hai bên thoả thuận chi phí thuê khoán là:……………………………………………………..

– Chi phí trên đã bao gồm:…………………………………………………………………………….
– Bên A thanh toán cho bên B theo ……. đợt:
+ Đợt 1:………………………………………………..
+ Đợt 2:………………………………………………..
– Loại tiền thanh toán:…………………………….
– Phương thức thanh toán:……………………..
– Số tài khoản:……………………… Ngân hàng:…………………. Chi nhánh:………………
– Trường hợp bên A chậm thanh toán, bên A sẽ phải chịu thêm chi phí…………… kể từ ngày quá hạn thanh toán đến ngày thực thanh toán cho bên B.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

4.1 Quyền và nghĩa vụ bên A

– Có quyền yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời gian mà hai bên đã thoả thuận.
– Trường hợp bên B thực hiện dịch vụ không đúng theo chất lượng yêu cầu hoặc không đúng thời hạn thì bên A có quyền giảm phí dịch vụ.

– Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ trang thiết bị và nguyên liệu thực phẩm để đảm bảo cho quá trình nấu ăn của bên B được diễn ra thuận lợi. Trường hợp thiết bị bị hư hỏng không phải do lỗi của bên B, bên A chịu trách nhiệm sửa chữa hư hỏng này. Trong mọi trường hợp, bên A luôn xác định quyền sở hữu của mình đối với các thiết bị này.
– Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng đầu vào của thực phẩm chưa qua chế biến.
– Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn chi phí cho bên B theo đúng thoả thuận của hai bên.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Thực hiện theo đúng chất lượng, số lượng, thời gian nêu trong Hợp Đồng và các phụ lục hợp đồng. Đảm bảo sức khoẻ trong quá trình nấu ăn.
– Cam kết tất cả các suất ăn bảo đảm đúng theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, chất và lượng các suất ăn và bữa ăn như nhau và tương xứng hợp lý với đơn giá mà hai bên thỏa thuận. Trường hợp đồ ăn đã qua chế biến không đảm bảo VSATTP, bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà hành vi này trực tiếp gây ra.
– Không được giao cho bất kỳ bên nào khác thực hiện thay, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A.
– Luôn lau chùi và giữ cho khu vực nấu ăn cùng các khu vực liền kề (kể cả các cửa sổ, cửa ra vào, tường, hành lang, sàn nhà, tủ thức ăn, bàn, ghế, thiết bị cùng các dụng cụ của bên A) được ngăn nắp, sạch sẽ.
– Thông báo ngay cho bên A khi nguyên liệu sắp hết, hỏng hoặc không đảm bảo chất lượng.
– Trường hợp bên B làm hư hỏng các thiết bị phục vụ cho công tác nấu ăn của bên A, bên B phải bồi thường theo giá trị thiết bị tại thời điểm thực tế sử dụng.
– Có tránh nhiệm bàn giao lại cơ sở vật chất tại khu vực nấu ăn cho bên A khi Hợp đồng hết thời hạn.

ĐIỀU 5. BẤT KHẢ KHÁNG

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

– Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra
– Thông báo ngay cho bên kia về sự bất khả kháng, thời gian trong vòng 07 ngày sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.

ĐIỀU 6. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này được chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

– Khi các bên thực hiện xong các quyền, nghĩa vụ và kết thúc thời hạn quy định trong Hợp đồng này.
– Nếu bên A chậm thanh toán cho bên B, cụ thể là quá … ngày kể từ sau thời hạn thanh toán, bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Các bên sẽ hoàn thành các quyền, nghĩa vụ của mình tính tới thời điểm Hợp đồng này chấm dứt.
– Khi một trong các bên có hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ đã được quy định trong hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt hơp đồng và các bên sẽ hoàn thành các quyền, nghĩa vụ của mình tính tới thời điểm Hợp đồng này chấm dứt.
– Xảy ra tình huống bất khả kháng, khiến cho Hợp đồng không thể tiếp tục thực hiện được.
– Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các bên bằng văn bản.

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

– Hai bên cam kết thực hiện trung thực, đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ được nêu trong Hợp đồng này.
– Mọi tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện Hợp đồng được giải quyết thông qua thương lượng, trên cơ sở bình đẳng và cùng tôn trọng lợi ích của nhau. Trường hợp các bên không thể thống nhất cách giải quyết thì một trong các bên có quyền yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.
– Hợp đồng có hiệu lực từ ngày……………………………………………………………………..
– Hợp đồng được lập thành …… bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý tương đương nhau.

BÊN A BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên)(ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng nấu ăn cho học sinh bán trú
 • Hợp đồng nấu ăn đám cưới
 • Mẫu hợp đồng thuê nhân viên nấu ăn
 • Hợp đồng thuê nấu ăn
 • Mẫu hợp đồng thuê khoán bếp
 • Hợp đồng thuê tạp vụ


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191