Menu Đóng

Mẫu Bản kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế

Phụ lục 9

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

 

 1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

 1. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:

a)

b)

c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:

 1. a) Số lượng:

Trong đó:

 • KTS:

 • KS các loại:

 1. b) Chủ nhiệm thiết kế:
 • Họ và tên:

 • Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):

 • Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):

 1. c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):
 • Họ và tên:

 • Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):

 • Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):

                                                                             …… ..,   Ngày ….. tháng …. năm ….

Đại diện đơn vị thiết kế

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191