Menu Đóng

Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép khai thác nước dưới đất

Mẫu số 02-b/GĐNDĐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT (đối với trường hợp đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất)
Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Mẫu số 02-b/GĐNDĐ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

(đối với trường hợp đề nghị gia hạn/điều chỉnh  nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất)

 1. Mở đầu:
 • Tên chủ giấy phép:……………………………………………………………………………………

 • Giấy phép số:………….., ngày cấp……., cơ quan cấp………………………………………

 • Nêu sơ lược về công trình khai thác nước: vị trí công trình, tầng chứa nước khai thác, số giếng (hoặc hành lang/mạch lộ/hang động khai thác), tổng lượng nước khai thác, mục đích sử dụng…..

Bảng tổng hợp các thông số của công trình khai thác nước như sau:

Số thứ tự Số hiệu giếng Toạ độ Chiều sâu giếng (m) Chiều sâu/ chiều dài ống lọc (m) Lưu lượng khai thác (m3/ngày) Mực nước tĩnh (m) Mực nước động lớn nhất
X Y Z
                   
 1. Hiện trạng khai thác:
 • Tổng lưu lượng khai thác theo giấy phép là…m3/ngày, thực tế đang khai thác…..m3/ngày; chế độ khai thác….. giờ/ngày – mùa khô,…. giờ/ngày – mùa mưa…); hiện tại các giếng đạt… % lưu lượng thiết kế…. (kèm theo Bảng thống kê lưu lượng của từng giếng).

 • Trong quá trình khai thác đã thay thế…………. giếng, vị trí và tên giếng thay thế (nếu có).

 1. Diễn biến mực nước:

Mực nước trung bình…. mét (mùa mưa),…. mét (mùa khô) và hiện tại là… mét (kèm theo Bảng số liệu quan trắc mực nước tĩnh, mực nước động và lưu lượng tính tới thời điểm xin gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép).

 1. Diễn biến chất lượng nước:

Mô tả diễn biến chất lượng nước trong quá trình khai thác…. các chỉ tiêu biến đổi (nếu có)

(kèm theo Biểu phân tích chất lượng nước).

 1. Diễn biến môi trường:
 • Mô tả hiện trạng môi trường xung quanh khu vực công trình khai thác…. ảnh hưởng của việc khai thác nước đến môi trường như sụt lún đất, gia tăng nhiễm mặn, nhiễm bẩn, ảnh hưởng đến mực nước của hồ, của các giếng xung quanh (mô tả rõ vị trí, quy mô, mức độ ảnh hưởng và hướng giải quyết – nếu có).
 1. Tình hình thực hiện các trách nhiệm quy định trong giấy phép:
 2. Nhu cầu sử dụng nước hiện tại và trong các năm tới:

(Nêu rõ nhu cầu nước hiện tại và trong thời gian tới; kế hoạch khai thác, sử dụng nước…)

 1. Kiến nghị: Thời gian gia hạn/nội dung điều chỉnh….

 

 

…., ngày… tháng… năm…..

Chủ giấy phép

Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu có)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191