Menu Đóng

Mẫu Báo cáo về chào bán cổ phần riêng lẻ

PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO VỀ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ)

 

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO VỀ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ)

Kính gửi: ………… (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

………….. (tên tổ chức chào bán) báo cáo về đợt chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

 1. Giới thiệu về tổ chức chào bán
 2. Giới thiệu chung (tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ thực có, ngành nghề hoạt động kinh doanh)
 3. Kết quả hoạt động kinh doanh
 4. Tình hình hoạt động tài chính
 5. Kế hoạch hoạt động kinh doanh (tối thiểu 03 năm tiếp theo)
 6. Thông tin về đợt chào bán cổ phần riêng lẻ
 7. Loại cổ phần
 8. Mệnh giá cổ phần
 9. Số lượng cổ phần đang lưu hành
 10. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán riêng lẻ
 11. Giá chào bán dự kiến
 12. Phương pháp tính giá
 13. Phương thức phân phối
 14. Thời hạn phân phối
 15. Đăng ký mua cổ phần (Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, quyền lợi người mua cổ phần, số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký mua không đạt mức tối thiểu)
 16. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
 17. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài
 18. Các thông tin liên quan đến việc hạn chế chứng nhận chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ

III. Danh sách các đối tác chiến lược dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

 

 

……, ngày … tháng … năm ….
(tổ chức phát hành)
Người đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191