Menu Đóng

Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN (V/v góp vốn kinh doanh)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

 

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN

(V/v góp vốn kinh doanh)

Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ………………..tại……………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:

1.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: …………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp ………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………….

2.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: …………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp ………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………….

3.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: …………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp ………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

  1. Mục đích góp vốn: ……………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên: ………………………………………………………………………..
  3. Thời hạn góp vốn: ……………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Cử người quản lý phần vốn góp: ……………………………………………………………………………………………………….
  5. Cam kết của các bên: ……………………………………………………………………………………………………………………….
  6. Nguyên tắc chia lợi nhuận: ……………………………………………………………………………………………………………….

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

 

 

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191