Menu Đóng

Mẫu Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 3C: MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

 

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

 

 

Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ:

 

– Chỉ được nhận và thực hiện các công việc hoạt động xây dựng trong phạm vi cho phép của chứng chỉ này.

– Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác có liên quan.

– Không được cho người khác thuê, mượn hoặc sử dụng chứng chỉ này để hành nghề.

– Không tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ này.

– Trình báo khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

 

 

 

 

(Trang 4-mặt ngoài )

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT

THI CÔNG XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

(Trang 1-mặt ngoài)

     
 

 

Ảnh 3×4 của người được cấp chứng chỉ (đóng dấu nổi của cơ quan cấp chứng chỉ)

 

 

Chữ ký của người được cấp chứng chỉ

 

 

Thông tin của người được cấp chứng chỉ:

– Số CMTND (hoặc hộ chiếu): …….………

cấp ngày …/…/…… tại …………………….

– Quốc tịch: …………………………………

– Trình độ chuyên môn: ……………………

………………………………………………

Số chứng chỉ: GS1(2)-04-00001

 

 

(Trang 2- mặt trong)

   

SỞ XÂY DỰNG TỈNH/THÀNH PHỐ

—————-

 

– Cấp cho Ông/Bà: …………………….….……

– Ngày tháng năm sinh: ……………..……….…

– Địa chỉ thường trú: ………………..………….

………………………………………..…………

– Được phép hành nghề hoạt động Xây dựng:

1. ………………………………………………

2. …………………………………..….………

3. ………………………………………………

4. ……………………………………..….……

5. ……………………………………..….……

Chứng chỉ có giá trị trên phạm vi toàn quốc đến ngày: …/…/……

Tỉnh/Thành phố, ngày …/…/……

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ và tên, đóng dấu)

(Trang 3- mặt trong)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191