Menu Đóng

Mẫu Công văn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề

Mẫu số 3a: Mẫu Công văn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề
Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

Mẫu số 3a: Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

(1)
(2)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../……….
V/v: Đề nghị thành lập trường trung cấp nghề …..

……., ngày …. tháng …. năm 20 ….

 

Kính gửi: ……………………………………….

 • Lý do thành lập trường: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

 • Tên trường trung cấp nghề: …………………………………………………………………….

 • Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ………………………………………………………………..

 • Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………

 • Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): ……………………………………………………………

 • Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: …………………

 • Nhiệm vụ chủ yếu của trường: …………………………………………………………………

 • Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: ……………………………………………………………..

 • Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ……………………………………..

 • Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ………………………………..

 • Vốn đầu tư: …………………………………………………………………………………………

 • Thời hạn hoạt động: ………………………………………………………………………………

(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)

Đề nghị Bộ, ngành …, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.

 

 

(3)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.

(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.

(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191