Menu Đóng

Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sản xuất lúa

Mẫu số 1: ĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ kinh phí sản xuất lúa
(Ban hành kèm theo Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa)

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

……………, ngày…. tháng….năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ kinh phí sản xuất lúa

(Ban hành kèm theo Thông tư số………TT-BTC ngày ……………….. của Bộ Tài chính)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (thị trấn)……….

Tôi tên là:

Số chứng minh nhân dân:…………..cấp ngày…………….do công an……………..cấp.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………… ……………..

Hiện đang sản xuất lúa trên địa bàn xã (thị trấn) ………. với diện tích cụ thể như sau:

  • Diện tích đất chuyên trồng lúa nước:…………….. ha;

  • Diện tích đất trồng lúa khác:…………….. ha

Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ số tiền:……….triệu đồng.

Tôi xin cam kết diện tích lúa tôi đang sản xuất nêu trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình.

 

Xác nhận của UBND cấp xã

(xác nhận rõ diện tích đất chuyên trồng lúa, diện tích đất lúa khác của người viết đơn và ký tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191