Menu Đóng

Mẫu Đơn xin thuê đất – tổ chức

Mẫu số 04/ĐĐ: ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

 

                  Mẫu số 04/ĐĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
     
 
         
 

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

(Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư

ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

 
     
              Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)…..

……………………………………………………………………………………………

     
1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………Điện thoại:………………..

4. Địa điểm khu đất xin thuê:……………………………………………………………………………..

5. Diện tích xin thuê (m2):…………………………………………………………………………………

6. Để sử dụng vào mục đích:……………………………………………………………….…………….

7. Thời hạn thuê đất (năm):………………………………………………………………………………..

8. Phương thức trả tiền thuê đất:…………………………………………………………………………

9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

…, ngày   …   tháng   …   năm  …

Người xin thuê đất

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu  tổ chức thì phải đóng dấu)

 

 

 

 

 * Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập và số quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191