Menu Đóng

Mẫu Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Mẫu số 03/XĐK: ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

………. , ngày …  tháng …  năm …..

 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

_ giờ_  phút, ngày _ _  / _ _  / _ _ 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _  Số thứ tự _ _ _ 

Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Kính gửi:…………………………..

 

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

1. Người yêu cầu xóa      Bên thế chấp      Bên nhận thế chấp
đăng ký thế chấp:      Người được ủy quyền  

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

1.2. Địa chỉ liên hệ:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

1.3. Số điện thoại (nếu có):………………… ……………… Fax (nếu có):.

Địa chỉ email (nếu có):……………………. …………………………..

1.4.      Chứng minh nhân dân                             Hộ chiếu

    Số:……………………………….

    Cơ quan cấp ……………… cấp ngày tháng  năm ……

GCN đăng ký kinh doanh                        QĐ thành lập                      GP đầu tư

Số:…………………………….

Cơ quan cấp ………………………. cấp ngày  tháng  năm …..

2. Yêu cầu xóa đăng ký thế chấp đối với các tài sản sau đây:

2.1. Quyền sử dụng đất     

2.1.1. Thửa đất số:……………….…..; Tờ bản đồ số (nếu có): ……… ;

Loại đất …………………………..

2.1.2. Địa chỉ thửa đất:…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

2.1.3. Diện tích đất thế chấp: ……… m2

   (ghi bằng chữ:………………………………………………. )

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

    Số phát hành: …………………, số vào sổ cấp giấy: …………

    Cơ quan cấp: ………………., cấp ngày tháng  năm ……

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2.2. Tài sản gắn liền với đất:

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

    Số phát hành:………, số vào sổ cấp giấy:……………

    Cơ quan cấp: …………., cấp ngày…. tháng…. năm …..

2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ………… ; Tờ bản đồ số (nếu có): …………

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) ……. , ký kết ngày … tháng …  năm ….

4. Lý do xóa đăng ký:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

5. Tài liệu kèm theo: 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

6. Phương thức nhận kết quả đăng ký: Nhận trực tiếp

 

Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)

………………

Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.
BÊN THẾ CHẤP

 

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)  

 

 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức) 

 

 

 

 

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường): ………….

Chứng nhận đã xoá đăng ký thế chấp theo những nội dung được kê khai tại đơn này.

                       

…………  ngày tháng năm…….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

  1. Tại khoản 1: Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp:

1.1. Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp thuộc trường hợp nào trong số 03 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.

1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thìkê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

  1. Tại khoản 2: Yêu cầu xoá đăng ký thế chấp:

2.1. Kê khai các thông tin về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã kê khai trước đó.

2.2. Trường hợp trong mẫu số 03/XĐK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp cần xóa thì sử dụng mẫu số 06/BSTS.

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191