Menu Đóng

Mẫu Giấy đề khị đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học công nghệ

Mẫu số 1: GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOA NH TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Công văn số: 3831/BKH-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập)

Mẫu số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOA NH

TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ……………………………………………………………………

 

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)………………………………….Nam/Nữ

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …../…../……….Dân tộc: ……………………….Quốc tịch:……………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………..cấp ngày:…./…./…….Nơi cấp:……………………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác: …………………………………………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…./……..Nơi cấp: ……………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………Fax:………………………………………………………….

Email:………………………………….Website:…………………………………………………………………

Là người đại diện theo pháp luật của Tổ hcức khoa học và công nghệ.

Đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học và công nghệ với nội dung sau:

  1. Tên tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN): (ghi bằng chữ in hoa):…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Tên tổ chức KH&CN viết bằng tiếng nước ngoài:………………………………………………………….

Tên tổ chức KH&CN viết tắt: …………………………………………………………………………………..

  1. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………….

Fax:…………………………………………………………………………………………………………………..

Email:…………………………………………Website:………………………………………………………….

  1. Tên cơ quan chủ quản : (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………………………….

Địa chỉ  trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………….

Fax:…………………………………………………………………………………………………………………..

Email:…………………………………………Website:………………………………………………………….

  1. Ngành nghề kinh doanh:

STT        Mã ngành cấp 4        Tên ngành

  1. Tổng giá trị tài sản được giao quản lý và sử dụng tại thời điểm đăng ký kinh doanh:………….
  2. Tên, địa chỉ chi nhánh: ……………………………………………………………………………………….
  3. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam kết:

Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của Tổ chức; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 

…………, ngày…..tháng……..năm………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC KH&CN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Kèm theo Giấy đề nghị

đăng ký kinh doanh

…………………………………………………………..

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191