Menu Đóng

Mẫu Giấy xác nhận Đăng ký văn phòng điều hành công trình

PHỤ LỤC SỐ 2: GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Công văn số 438/BXD-XL ngày 17 tháng 03 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc Đăng ký văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài)

PHỤ LỤC SỐ 2

 

UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)
SỞ XÂY DỰNG
—–
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-
Số:       /

……….., ngày      tháng       năm         

 

GIẤY XÁC NHẬN

ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TRÌNH

Căn cứ văn bản đề nghị số ………. ngày …………. của nhà thầu ….. về việc đăng ký Văn phòng điều hành công trình tại tỉnh (thành phố) ….. Sở Xây dựng xác nhận :

1- Tên nhà thầu  :

2- Trụ sở chính  :

3- Nhận thầu (gói thầu, công trình) :

4- Số giấy phép thầu: ngày… tháng… năm…

Do ………………….. cấp

5- Địa chỉ VP điều hành :

Điện thoại:                                             Fax :

6- Người đại diện VP điều hành :

Hoạt động của Văn phòng điều hành công trình phải tuân thủ theo các quy định có liên quan của luật pháp Việt Nam.

 

 

Giám đốc Sở Xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191