Menu Đóng

Mẫu Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp

HỢP ĐỒNG (Về việc sáp nhập doanh nghiệp)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o—–

 

HỢP ĐỒNG

( Số ……../HĐHN)

(Về việc sáp nhập doanh nghiệp)

 

–                 Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005  và các văn bản hướng dẫn thi hành;

–                 Căn cứ vào Điều lệ ………………….;

–                 Căn cứ vào Điều lệ ………………….;

Hôm nay, ngày ………………… tại địa chỉ ………………………..

Các bên gồm:

  1. Bên A

Công ty ………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..

Địa chỉ: ……………….

Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..

Đại diện: …………………….

  1. Bên B

Công ty ………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..

Địa chỉ: ……………….

Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..

Đại diện: …………………….

Cùng ký kết hợp đồng sáp nhập với những nội dung sau:

Điều 1:  Sáp nhập Công ty ………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..

Địa chỉ: ……………….

Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..

Đại diện: …………………….

Vào Công ty ………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày ……………..

Địa chỉ: ……………….

Điện thoại: ……………………… Fax: ………………..

Đại diện: …………………….

Điều 2: Thủ tục và điều kiện sáp nhập…………………………………

Điều 3: Phương án sử dụng lao động…………………………………

Điều 4:  Thời hạn, thủ tục chuyển đổi tài sản………………………

Điều 5: Thời hạn thực hiện…………………….

Điều 6: Thông qua điều lệ của công ty nhận sáp nhập………………………………

Điều 7: Thông qua việc bầu các chức danh quản lý………………………………….

Điều 8: Nguyên tắc giải quyết tranh chấp……………………………………….

Điều 9: Cam kết của các bên………………………

Điều 10: Hiệu lực hợp đồng…………………………

 

Đại diện bên A                                                         Đại diện bên B

(ký, ghi rõ họ tên )                                                 (ký, ghi rõ họ tên )

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191