Menu Đóng

Mẫu hợp đồng tư vấn tuyển dụng

Mẫu hợp đồng tư vấn tuyển dụng là hợp đồng dịch vụ giữa bên kinh doanh ngành nghề, dịch vụ nhân sự với đơn vị có nhu cầu tuyển dụng nhân sự. Vậy Hợp đồng này sẽ bao gồm những điều khoản nào mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu dưới đây.

Nội dung Mẫu hợp đồng tư vấn tuyển dụng

Mẫu hợp đồng tư vấn tuyển dụng ra đời với nhiệm vụ tìm kiếm và tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng các vị trí đặc biệt / khan hiếm trên thị trường lao động, hỗ trợ tư vấn và ứng dụng phương pháp tuyển dụng bài bản để tìm được ứng viên phù hợp.

Mẫu hợp đồng tư vấn tuyển dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN DỤNG

Số:……./HĐTVTD

  -Căn cứ Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 14 tháng 6 năm 2005;

 -Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;

-Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty TNHH tư vấn tuyển dụng A

Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Giám đốc công ty

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:     

Bên B: Công ty TNHH B

Trụ sở :

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Giám đốc

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận

Bên A và bên B thỏa thuận với nhau về việc bên A cung cấp dịch vụ tư vấn tuyển dụng cho bên B với các thỏa thuận sau đây.

Điều 2. Phạm vi công việc

-Bên A cung cấp dịch vụ tư vấn tuyển dụng cho bên B trong các phạm vi sau đây:

+Pháp lí

+ Tài chính

+Công nghê thông tin

+Phiên dịch

……..

Điều 3. Mô tả công việc

-Tìm kiếm khách hàng và thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

-Thấu hiểu nhu cầu tuyển dụng của khách hàng.

-Lọc qua các kênh tìm kiếm ứng viên tiềm năng (mạng xã hội việc làm, các công cụ hỗ trơ, Networking, …)

-Đánh giá và chọn lọc các đơn ứng tuyển, CV.

-Phỏng vấn chuyên sâu ứng viên tiềm năng.

-Kết nối nhân sự phù hợp cho vị trí cần tuyển của khách hàng. Tư vấn 2 bên để tìm được tiếng nói chung, đi tới ký kết và mối quan hệ dài hạn.

-Tạo mối quan hệ với nhân sự tìm việc (dù đã / chưa có việc) và tư vấn cho ứng viên về các vị trí hiện có.

Điều 4.Thời hạn Hợp đồng

Bên A và bên B sẽ cùng nhau thỏa thuận về thời hạn của hợp đồng ngày từ ngày…..tháng…năm….. đến ngày….tháng….năm….

Điều 5. Mức phí dịch vụ

-Tùy theo từng vị trí công việc mà bên A tư vấn tuyển dụng cho bên B mà bên B sẽ trả cho bên A một khoản tiền khác nhau tại thời điểm mà bên A tư vấn tuyển dụng.

-Bảng kê chi tiết giá cho từng vị trí công việc, trình độ chuyên môn sẽ được hai bên thỏa thuận riêng tại phụ lục 1 của hợp đồng này.

Điều 6. Thanh toán

-Bên B sẽ thanh toán tiền dịch vụ cho bên A sau mỗi lần hoàn thành công việc trong vòng….ngày.

-Trong trường hợp:

+ Bên A cung ứng dịch vụ không đảm bảo chất lượng dịch vụ, không hoàn thành công việc đúng hạn thì bên B có quyền giảm tiền dịch vụ…% dựa trên chất lượng dịch vụ và thời gian quá hạn.

+Bên B thanh toán số tiền chậm trả ngoài thời gian đã quy định, phải chịu lãi theo mức lãi suất cho vay của ngân hàng trong cùng thời điểm. Nếu việc chậm trả kéo dài hơn …. tháng thì bên B phải chịu thêm lãi suất quá hạn của ngân hàng cho số tiền chậm trả và thời gian vượt quá…..tháng.

-Hình thức thanh toán: Bên B sẽ chuyển khoản cho bên A theo thông tin mà bên A cung cấp. Mọi chi phí phát sinh sẽ do bên b chịu trách nhiệm.

Điều 7. Thời hạn bảo hành

–Bên A sẽ bảo hành dịch vụ cho bên B trong thời gian 2 tháng, nếu nhân sự mà bên A cung cấp không đáp ứng đủ nhu cầu của bên B thì bên B có quyền thay đổi nhân sự để đáp ứng yêu cầu của bên B mà bên B không cần mất khoản phí nào cả.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1.Quyền hạn của bên A

-Yêu cầu bên B cung cấp thông tin,tài liệu và phương tiện để thuận tiện trong việc tư vấn tuyển dụng.

-Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên B mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên B, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên B, nhưng phải báo ngay cho bên B biết.

-Yêu cầu bên A thanh toán đầu đủ tiền dịch vụ.

2. Nghĩa vụ của bên A

-Bê A có nghĩa vụ tư vấn tuyển dụng đúng như theo yêu cầu của bên B.

-Không được giao công việc cho bên thứ ba thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên B.

-Báo cáo ngay cho bên B về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không đảm bảo chất lượng để hoàn thành công việc,yêu cầu cung cấp đầy đủ để đảm bảo chất lượng dịch vụ

-Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian tìm kiếm, giới thiệu nhân sự cho bên B, nếu có thỏa thuận khác hoặc theo pháp luật quy định.

-Bên A có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho bên B nếu bên A tiết lộ bí mật thông tin mà dẫn đến thiệt hại cho bên B, Thì bên A phải có nghĩa vụ đền bù thiệt hại dựa trên mức độ sự việc xảy ra và dựa trên hành vi trực tiếp mà bên A gây thiệt hại cho bên B.

3. Nghĩa vụ của bên B

-Cung cấp cho bên A thông tin ,tài liệu và phương tiện cần thiết để thuận tiện trong việc tư vấn tuyển dụng, nếu có thỏa thuận khác hoặc công việc yêu cầu đòi hỏi.

-Trả tiền dịch vụ đầy đủ cho bên A theo thỏa thuận của hai bên.

4. Quyền lợi của bên B

-Yêu cầu bên A thực hiện đúng công việc tư vấn tuyển dụng với các yêu cầu mà bên B đã chỉ định và các thỏa thuận khác.

-Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt việc thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho bên B.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

-Khi hai bên đã hoàn thành xong các nghĩa vụ trong hợp đồng và làm biên bản thanh lý hợp đồng

-Khi việc thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho các bên.

-Khi bên A không tư vấn tuyển dụng cho bên B vận hành mà dẫn đến thiệt hại cho bên B thì bên B có quyền chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

-Khi bên B yêu cầu thực việc tư vấn tuyển dụng không nằm trong thỏa thuận mà bên A không đáp ứng được thì bên A có quyền chấm dứt việc thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại( nếu có thiệt hại xảy ra).

-Khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên còn lại thì phải bồi thường thiệt hai cho bên bị thiệt hại.

Điều 10. Bất khả kháng

-Trong trường hợp bất khả kháng được quy định trong luật dân sự (động đất, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, các hành động của chính phủ…mà không thể ngăn chặn hay kiểm soát được) thì bên bị cản trở được quyền tạm dừng việc thi hành nghĩa vụ của mình trong thời gian….tháng mà không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào gây ra do chậm trễ, hư hỏng hoặc mất mát có liên quan, đồng thời phải thông báo bằng mail ngay lập tức cho bên kia biết về sự cố bất khả kháng đó. Hai bên sẽ cùng nhau giải quyết nhằm giảm thiểu hậu quả một cách hợp lý nhất.

-Trong trường hợp hai bên không thống nhất lại được ý kiến thì sẽ chấm dứt hợp đồng,

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

-Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 12. Điều khoản chung

-Hai bên cùng nhau cam kết thực hiện đúng như thỏa thuận trong hợp đồng.

-Hợp đồng có thời hạn….năm từ ngày… tháng….năm đến ngày….tháng….năm.

-Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày…tháng….năm, được làm thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ …bản, Bên B giữ … bản. 

Bên A kí tênBên B kí tên
  

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Mẫu Hợp đồng tư vấn Quản lý Dự án Án (PMC)
  • Mẫu Hợp đồng môi giới thương mại
  • Hợp đồng dịch vụ trang trí
  • HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO STUDIO
  • Hợp đồng dịch vụ ăn uống du lịch
  • HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ LƯU TRÚ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191