Menu Đóng

Mẫu Tờ khai nộp phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt

MẪU SỐ 01: TỜ KHAI NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải)

MẪU SỐ 01

Tên đơn vị cung cấp nước sạch, Uỷ ban nhân dân xã, phường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Tháng …… năm ……

Kính gửi: Cục thuế ………………………

Kho bạc nhà nước…………

  • Tên đơn vị nộp phí:…………………………………………………………
– Địa chỉ: …………………………. MS:                          
  • Điện thoại: ……………………………. Fax: ………………………………

  • Tài khoản số:………………………….. Tại Ngân hàng:……………….

STT Chỉ tiêu Số tiền (đồng)
1 Số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phát sinh trong tháng:  
– Số phí thu theo hoá đơn bán nước  
– Số phí thu đối với trường hợp tự khai thác nước để sử dụng  
2 Số tiền phí được để lại theo quy định  
3 Số tiền phí phải nộp ngân sách nhà nước (1 – 2)  
4 Số tiền phí tháng trước chưa nộp ngân sách nhà nước (nếu có)  
5 Số tiền phí nộp ngân sách nhà nước thừa tháng trước (nếu có)  
6 Số tiền phí còn phải nộp ngân sách nhà nước (3 + 4 – 5)  

Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp ngân sách nhà nước (viết bằng chữ): …………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên đây là đúng, nếu sai xin chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày … tháng … năm …

Đơn vị…

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191